Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

podziel się...Więcej WTL na Facebooku

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. A. Bartoszek: Zamiast 16.02 (czw.) o 11.30-13.00 konsultacje będą miały miejsce w środę 15.02 od 11.30-13.00 (w biurze dziekana)

ks. A. Malina: odwołane do 27.02.2017 (w tym czasie kontakt mailowy)

A. Maliszewska: z 2.03 na 24.02, godz. 11.30-13.00

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. R. Dappa: II termin egzaminu z prawa - 03.03. (piątek), godz. 8.30

Doktoraty Wydziału Teologicznego UŚ

realizowane w ramach studiów III stopnia (doktoranckich) oraz obronione na WTL
poniższe dane są chronione prawem autorskim
Projekty w trakcie realizacji


mgr lic. kan. Krzysztof Furmanek

Temat: Wpływ kultury na obraz Maryi w objawieniach Bł. Anny Katarzyny Emmerich

Objawienia niemieckiej mistyczki bł. Anny Katarzyny Emmerich zostaną przebadane pod kątem naleciałości kulturowych, jakie można u niej znaleźć. Obraz Maryi, jaki znajdujemy w wizjach Emmerich, zostanie zestawiony z fragmentami apokryfów, średniowiecznych hagiografii, oraz orzeczeń dogmatycznych związanych z Maryją. Szczególny nacisk zostanie położony na teksty opisujące Maryję, które powstały na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy żyła Emmerich.

na studiach od roku 2012

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Jan Słomkamgr lic. kan. Paulina Hornik

Temat: Prymat Boga jako prymat miłości w ujęciu hiszpańskich Doktorów Karmelu (św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża).

Rozprawa ma na celu wykazanie związku, jaki istnieje między prymatem Boga a prymatem miłości w ludzkim życiu i sercu. Dla uzasadnienia tej tezy punkt odniesienia będą stanowić pisma św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża. Na podstawie tych fragmentów ich pism, w których spotyka się kwestia Boga z problematyką miłości, praca będzie starała się wykazać: 1) iż jest to Bóg, który panuje w sercu człowieka nie inaczej jak poprzez miłość (innymi słowy - miłość jest konsekwencją królowania Boga), 2) że wybór miłości implikuje wybór Boga - gdzie zwycięża miłość, tam zwycięża także Bóg.

na studiach od roku 2011

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Jerzy Szymikmgr Marcin Imach

Temat: Kościoły na terenie Bliskiego Wschodu

Projekt obejmuje prace nad ekumenizmem oraz misjologią dotyczącą Kościołów katolickich wschodnich a szczególnie Koptami, Nestorianami oraz Kościołami prawosławnymi. Badanie współżycia Kościołów znajdujących się na terenie Libanu, jako miejsca stanowiącego skumulowanie reprezentacji większości Kościołów Wschodnich. Badania nad Ekumenicznym Patriarchatem Konstantynopola oraz Patriarchatem Jerozolimy jako miejscem możliwości ekumenicznych i misjologicznych.

na studiach od roku 2013

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Jan Górskiks. mgr lic. kan. Krzysztof Jarczyk

Temat: Chrystocentryzm kultu Maryjnego na podstawie euchologii cyklu Wcielenia w Zbiorze Mszy o Najświętszej Maryi Pannie. Studium liturgiczno-teologiczne.

Praca będzie posiadała trzy części: – Geneza kultu Maryjnego i Zbioru Mszy o NMP – Analiza tekstów euchologijnych – Treści teologiczne Pierwsza część będzie miała wydźwięk historyczny. W drugiej teksty euchologijne zostaną poddane analizie lingwistycznej, a w trzecim rozdziale zostaną opisane linie teologiczne które wyłonią się z analizy przeprowadzonej w drugiej części.

na studiach od roku 2012

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Andrzej Żądłomgr lic. kan. Magdalena Jóźwik

Temat: Problematyka/problem obecności idei/kategorii de universali vocatione ad sancti totem in Ecclesiae („powszechnego powołania do świętości w Kościele”) w polskiej dogmatyce (eklezjologii, teologii) ostatniego półwiecza (1965-2015)

Planowana rozprawa doktorska będzie dotyczyła kwestii powszechnego powołania do świętości na podstawie IV rozdziału Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium. W pracy planowane jest przedstawienie głównych obszarów problemowych, z którymi spotyka się to zagadnienie w polskiej teologii ostatniego półwiecza. A także zaprezentowanie recepcji idei o powszechnym powołaniu do świętości przez teologów polskich oraz postawienie dalszych pytań.

na studiach od roku 2012

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Jerzy Szymikmgr Sylwia Kempys

Temat: Wartość ludzkiego życia w świetle twórczości Wandy Półtawskiej

Wiele współczesnych problemów i nadużyć moralnych wypływa z braku szacunku wobec wartości życia i kwestionowania godności osoby. Obrończynią tychże wartości jest w ostatnich latach Wanda Półtawska – doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie psychiatrii i członek Papieskiej Rady ds. Rodziny. W swojej wieloletniej pracy medycznej, duszpasterskiej i naukowej starała się podkreślać wartość i świętość ludzkiego życia i ciała. Planowane badania naukowe będą miały na celu analizę i syntezę twórczości Wandy Półtawskiej pod kątem tych fundamentalnych prawd dotyczących wartości życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Zostanie również podjęta próba skonfrontowania tych treści, z postawami i aktami zwracającymi się przeciwko ludzkiemu życiu.

na studiach od roku 2013

Opiekun naukowy: ks. dr hab. Antoni Bartoszek prof. UŚmgr Andrzej Lwowski

Temat i opis w trakcie formułowania

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Jerzy Szymikks. mgr lic. kan. Jarosław Ogrodniczak

Temat: Udział w małżeńskich rekolekcjach zamkniętych a wspólnota małżeńska

O ile rekolekcje zamknięte są czymś normalnym, jakby oczywistym, dla duchownych czy osób konsekrowanych o tyle dla małżonków nie należą one do normalnego zwyczaju czy rytmu życia rodziny katolickiej i stosunkowo rzadko sama idea pojawia się na horyzoncie życia w tym powołaniu. Tymczasem wiele doświadczeń z rekolekcji zamkniętych dla małżeństw (szczególnie związanych z Ruchem Domowego Kościoła) pokazuje znaczący ich wpływ na tworzenie wspólnoty małżeńskiej. Podjęty temat ma za zadanie zbadanie tego wpływu przez porównanie małżeństw, które uczestniczą w takich rekolekcjach z tymi, które w nich nie uczestniczą. Praca ta może się przyczynić do wzrostu świadomości potrzeby udziału w tego typu rekolekcjach oraz przyczynić się do popularyzacji takiej formy doskonalenia życia chrześcijańskiego.

na studiach od roku 2009

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczkomgr lic. kan. Joanna Pakuza

Temat: Życie religijne i duszpasterstwo Polaków deportowanych na terytorium Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1945

Celem rozprawy jest ukazanie przejawów życia religijnego Polaków, którzy m.in. w wyniku deportacji znaleźli się w latach 1939-1945 na terytorium ZSRR. Najistotniejsze jest przyjrzenie się formom prowadzenia życia wiary w wymiarze indywidualnym, ale przede wszystkim konkretnym przejawom duszpasterstwa (m.in.: duszpasterstwo wojskowe, „duszpasterstwo wędrowne”), w sytuacji znalezienia się poza oficjalnymi strukturami kościelnymi, które wówczas w ZSRR praktycznie nie istniały, i w sytuacji prześladowań. Materiał źródłowy stanowią przede wszystkim wspomnienia, listy, pamiętniki, relacje świadków.

na studiach od roku 2012

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Jerzy Myszorks. mgr lic. kan. Ryszard Piętka

Temat: Pierwszy grzech ludzi i dziedziczenie grzeszności w pismach Orygenesa

Nauka o grzechu pierworodnym została w głównej mierze sformułowana przez św. Augustyna na początku V wieku, w wyniku polemiki z Pelagiuszem. Rodzi to bardzo poważne pytanie, czy i jak była ta nauka podejmowana wcześniej? W mojej pracy zamierzam podjąć pytanie, na ile nauka ta była obecna w pismach wcześniejszego o dwa wieki Orygenesa. Część z jego ogromnej spuścizny, która zachowała się do naszych czasów wskazuje na znaczące podobieństwa do nauki Augustyna (która później została podjęta jako obowiązująca w Kościele), ale też na ciekawe różnice. Za cel mojej pracy stawiam sobie prezentację nauki Orygenesa w tym zakresie z uwzględnieniem jej relacji do nauki Kościoła.

na studiach od roku 2009

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Jan SłomkaDominik Stachulec

Temat i opis w trakcie formułowania

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Ireneusz Celarymgr lic. kan. Ewa Szwarczyńska

Temat: Genderyzm jako wyzwanie moralne wobec rodziny w świetle personalizmu chrześcijańskiego

Celem rozprawy doktorskiej będzie ukazanie wyzwań moralnych jakie stawia przed rodziną genderyzm oraz próba odpowiedzi na te wyzwania w świetle personalizmu chrześcijańskiego. Genderowa perspektywa postrzegania rodziny jest typowa dla ponowoczesnej wizji rzeczywistości, dlatego zostanie ona zanalizowana w tymże kontekście. W planowanej rozprawie zamierza się przeprowadzić konstruktywną krytykę założeń antropologicznych ideologii gender. Ukazane zostaną faktyczne problemy, które stanowiły punkt wyjścia dla genderyzmu, jak i działania oraz założenia niosące negatywne konsekwencje dla współczesnej rodziny, a więc dla całego społeczeństwa. W pracy doktorskiej zamierza się odpowiedzieć na rzeczywiste problemy rodziny, które są dostrzegane przez przedstawicieli genderyzmu (takie jak kwestia wychodzenia kobiet na rynek pracy i wynikające z tego trudności w pełnieniu ról rodzinnych i zawodowych). Próbą rozwiązania – wynikających z przemian rzeczywistości społecznej – problemów życia rodzinnego może być koncepcja partnerskich relacji członków rodziny. Dlatego w celu odpowiedzi na niektóre problemy dostrzegane przez przedstawicieli genderyzmu, autorka zamierza poddać analizie także kwestię partnerstwa w życiu małżeńsko-rodzinnym z perspektywy personalizmu chrześcijańskiego i odpowiedzieć, czy wpisuje się ono w chrześcijańską wizję małżeństwa i rodziny.

na studiach od roku 2012

Opiekun naukowy: ks. dr hab. Antoni Bartoszek prof. UŚmgr Anna Wieluniecka

Temat: Teologia „rzeczywistości egzystencjalnej” według Romano Guardiniego

Pierwszym celem projektu badawczego jest prezentacja specyfiki teologicznego myślenia Guardiniego na temat „rzeczywistości egzystencjalnej” i wyłonienie kryteriów, którymi posługiwał się w ujmowaniu teologiczności egzystencji. Możliwy dalszy ciąg badań mieści się w pytaniu, w jaki sposób to specyficzne ujęcie egzystencji stanowi podstawę dla właściwego poznania rzeczywistości.

na studiach od roku 2013

Opiekun naukowy: ks. dr hab. Jacek Kempamgr lic. kan. Grzegorz Wiończyk

Temat: Hermeneutyczność i interpretacja tekstu mistycznego w kontekście doświadczenia wiary. Studium teologiczne w perspektywie literaturoznawczo-filozoficznej na wybranych przykładach chrześcijańskiej literatury mistycznej.

Projekt ma na celu dokonanie praktyki interpretacyjnej na tekście mistycznym (Jan od Krzyża, Teresa od Jezusa) w kontekście hermeneutycznym, który manifestuje się w trzech wymiarach: treści interpretującej tekstu, teorii jego interpretacji i w wyborze (kon)tekstu hermeneutycznego, czyli w narzędziach badawczych. Zadanie to umożliwia prowadzenie badań w powiązaniu z takimi dziedzinami wiedzy jak teolingwistyka, teoria i filozofia literatury przy jednoczesnym uwzględnieniu wyników badań prowadzonych na styku hermeneutyki, teologii i literatury.

na studiach od roku 2012

Opiekun naukowy: ks. dr hab. Jacek Kempa

Otwarte przewody doktorskie


mgr lic. kan. Bartosz Bialik

Temat: Górny Śląsk jako locus theologicus? Teologiczna interpretacja tetralogii gliwickiej Horsta Bienka

Zgodnie ze współczesną topiką teologiczną historyczno-kulturowy fenomen jakim jest Śląsk może generować badawcze obszary dla teologii: region i jego historia („część” „całości”: świata i historii), jako scena ludzkiego doświadczenia (będącego punktem wyjścia refleksji teologiczno-fundamentalnej), którego swoistym „świadectwem” jest literatura piękna (sama w sobie stanowiąca locus theologicus). Projektowana rozprawa stawia sobie za cel: 1. wyodrębnienie w tetralogii gliwickiej H. Bienka, sztandarowym dziele śląskiej literatury pięknej, treści sygnalizujących obecność pewnych specyficznych problemów, które mogą zostać poddane teologicznej interpretacji (np. pogranicze – spotkanie, utrata, tożsamość, relacja człowiek – przyroda); 2. zbadanie czy teologia może wyciągnąć wartościowe dla swojego poznania i argumentacji wnioski z interpretacji wyodrębnionych z ww. narracji problemów; 3. na tej podstawie odpowiedź na zawarte w tytule pytanie o Śląsk jako locus theologicus, ale i próba stworzenia pewnego przyczynku do „teologii Śląska”. Argumenty za podjęciem takiej problematyki na gruncie teologicznym (przy jednoczesnym założeniu konieczności interdyscyplinarnego dialogu) upatrywane są w fakcie istnienia zjawiska „teologii dopełniaczowych”, a przede wszystkim w poszerzaniu klasycznych klasyfikacji miejsc teologicznych.

na studiach od roku 2010

Promotor: ks. dr hab. Sławomir Zieliński

Otwarcie przewodu: 29.10.2013 00:00:00mgr lic. kan. Monika Czarnuch

Temat: Tekst i znaczenie Ewangelii Marka w jej pierwszym greckim komentarzu. Studium „Wyjaśnienia do Ewangelii Marka” Teofylakta z Ochrydy

Przez wieki komentujący Pismo Święte odnosili się często do Ewangelii Mateusza, Łukasza i Jana, rzadziej zaś do Marka. Pierwszy komentarz w języku greckim do całej Ewangelii Marka powstał dopiero na przełomie XI i XII wieku. Jego autor, Teofylakt, wykształcony w Konstantynopolu biskup Ochrydy, jest podejrzewany o zależność od ojców Kościoła komentujących Ewangelię Mateusza. Należy zatem odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: Czy Teofylakt wiernie przedstawia tekst Marka? Czy na jego sens nakłada znaczenie tekstu Mateusza i innych Ewangelii? W jakim stopniu i w jaki sposób ułatwia rozumienie tekstu Marka? Jak w interpretacjach poszczególnych perykop zachowuje spójność z komentarzami do innych fragmentów? Odpowiedzi na te pytania pozwolą dostrzec jakość i zakres wkładu Wyjaśnienia do poznania historii oddziaływania Ewangelii Marka w teologii średniowiecza bizantyjskiego.

na studiach od roku 2011

Promotor: ks. dr hab. Artur Malina prof. UŚ

Otwarcie przewodu: 29.10.2013 00:00:00mgr lic. kan. Anna Domagała

Temat: Powtórzenia w greckim przekładzie Pieśni nad pieśniami

Prowadzone do tej pory badania nad księgą Pieśni nad Pieśniami dotyczą przede wszystkim jej hebrajskiej wersji. Pomijają one greckie tłumaczenie księgi, bądź też odnoszą się do niej w niewielkim stopniu, traktując ją wyłącznie jako kalkę hebrajskiego tekstu. Ogólny plan badań zakłada w pierwszej kolejności wybór fragmentów, w których występują powtórzenia w greckiej wersji Pieśni nad Pieśniami. Następnie zostaną one poddane analizie porównawczej z fragmentami tekstu hebrajskiego Analiza porównawcza pozwoli na wyodrębnienie powtórzeń, które nie występują w tekście hebrajskim, a są specyficzną cechą tekstu greckiego. Wskazane i wyodrębnione powtórzenia zostaną następnie zgrupowane według następujących kryteriów: W pierwszej grupie znajdą się fragmenty z greckiego przekładu Pieśni nad Pieśniami, które są językowymi klakami hebrajskich powtórzeń. Drugą grupę stanowić będą teksty greckie, w których dokonano znaczącej transformacji językowej lub stylistycznej w stosunku do tekstu hebrajskiego. Grupa trzecia dotyczyć będzie fragmentów, w których pojawiają się powtórzenia tylko w Pieśni nad Pieśniami z LXX. Natomiast, w skład grupy czwartej wejdą te fragmenty, które choć w pierwowzorze hebrajskim zawierają powtórzenia, to w Pieśni nad Pieśniami z LXX zastąpione zostały innymi środkami stylistycznymi lub zupełnie opuszczone. Tak zgrupowane teksty zostaną poddane analizie językowej i stylistycznej. Ostatnim etapem pracy będzie próba sformułowania odpowiedzi na pytania o znaczenie dla teologii księgi wszelkich zmian językowych i stylistycznych w greckim tłumaczeniu Pieśni nad Pieśniami. A także, czy można mówić w tym przypadku o jakiejś spójnej teologicznej wizji tej księgi, w której można byłoby dostrzec postęp w stosunku do teologii tekstu hebrajskiego.

na studiach od roku 2010

Promotor: ks. dr hab. Artur Malina prof. UŚ

Otwarcie przewodu: 29.10.2013 00:00:00ks. mgr lic. kan. Sebastian Kreczmański

Temat: Miłosierdzie Boże w tekstach euchologijnych zbioru liturgicznego z Werony. Studium liturgiczno-teologiczne

Rozprawa będzie polegała na porównaniu teologicznego obrazu miłosierdzia i sprawiedliwości Boga zawartego w najstarszych tekstach liturgicznych, aby wykazać, że zainteresowanie euchologią, jej tłumaczeniem na języki narodowe, jak również analiza bogactwa treści teologicznych, posiada ogromne znaczenie dla Kościoła, który od wieków troszczy się o poprawne rozumienie i interpretowanie tekstów liturgicznych. W rozprawie chcę pokazać aktualność starożytnych tekstów we współczesnym kontekście teologicznym.

na studiach od roku 2010

Promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło

Otwarcie przewodu: 9.9.2011 00:00:00ks. dr Bartłomiej Kuźnik

Temat: Problematyka dogmatyczno-moralna w kaznodziejstwie księdza dra Stanisława Bisty. Studium homiletyczne

Celem rozprawy jest dokonanie analizy wątków dogmatycznych, pastoralnych i struktury formalnej dorobku kaznodziejskiego S. Bisty. Do tej pory zbiór jego twórczości kaznodziejskiej oraz publikacje nie zostały jeszcze poddane syntetycznemu studium naukowemu. Autor rozprawy zamierza ukazać fundamenty dogmatyczne myśli teologicznej Księdza Bisty, przedstawić sposób przełożenia tych prawd na pole działania pastoralnego, wskazać grupy osób, do których kierowane było przepowiadanie podkreślając dobór zagadnień w zależności od adresata oraz dokonać charakterystyki form, stylu i języka przepowiadania Księdza Bisty.

na studiach od roku 2009

Promotor: ks. dr hab. Leszek Szewczyk prof. UŚ

Otwarcie przewodu: 29.9.2011 00:00:00mgr lic. kan. Ludmiła Lach-Bartlik

Temat: Ecclesia w Expositio in Canticum Canticorum Apponiusza

Materiałem źródłowym rozprawy jest Komentarz do Pieśni nad pieśniami Apponiusza (IV/V w.). Celem jest przeanalizowanie w jaki sposób Apponiusz, komentując tekst Pieśni nad pieśniami odnosi biblijne treści do Chrystusa i Kościoła, a następnie przedstawienie wyników badań. Omówione zostaną zagadnienia takie jak: natura Kościoła, jego wewnętrzna struktura, przynależność i trwanie w Kościele, zadania członków Kościoła, jego symbole i przymioty, relacje pomiędzy Chrystusem a Kościołem i Kościołem a światem, Kościół jako oblubienica Chrystusa oraz Ciało Chrystusa. Badania zostaną przeprowadzone w oparciu o metody historyczne oraz egzegetyczne, wyniki przedstawimy w sposób syntetyczny.

na studiach od roku 2009

Promotor: ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor

Otwarcie przewodu: 17.5.2011 00:00:00ks. mgr lic. kan. Marcin Moj

Temat: Kompozycje warstwowe w Ewangelii Marka. Studium egzegetyczno-teologiczne

Szczegółowej analizie poddano teksty Ewangelii Marka, które charakteryzują się budową warstwową według schematu A-B-A’ (ang. intercalation, sandwich technique). Opracowano status quaestionis oraz omówiono kryteria, które umożliwiają precyzyjne wskazanie narracji o takiej kompozycji. Poddano szczegółowej analizie osiem połączonych perykop: – krewni Jezusa i spór o Belzebuba w 3,20-21(22-30)31-35; – Jair i kobieta cierpiąca na krwotok w 5,21-24(25-34)35-43; – misja Dwunastu i śmierć Jana Chrzciciela w 6,7-13(14-29)30-31; – drugie rozmnożenie chleba oraz żądanie nowego znaku w 8,1-9(10-13)14-21; – przeklęcie figowca i wyrzucenie handlujących ze świątyni w 11,12-14(15-19)20-25; – spisek na życie Jezusa i namaszczenie w Betanii w 14,1-2(3-9)10-11; – zaparcie Piotra i proces Jezusa w 14,53(54)55-65(66-72); – obecność kobiet i złożenie Jezusa do grobu w 15,40-41(42-47)16,1-8. Celem studium jest określenie funkcji literackiej oraz znaczenia teologicznego narracji warstwowych. Takie ujęcie tekstów Marka, które ma podstawę w krytyce narracyjnej Nowego Testamentu, jest innowacyjne, szczególnie na gruncie polskiej biblistyki. Na podstawie zakończonych badań prowadzonych w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/N/HS1/00960) przygotowywana jest obecnie ostateczna redakcja rozprawy doktorskiej i nanoszone są poprawki zgodnie z uwagami promotora do całości pracy.

na studiach od roku 2009

Promotor: ks. dr hab. Artur Malina prof. UŚ

Otwarcie przewodu: 9.9.2011 00:00:00mgr lic. kan. Anna Rzędkowska

Temat: Naprotechnologia w ujęciu teologicznomoralnym

Od niedawna w Polsce słyszy się o naprotechnologii (Natural Procreative Technology), jako nowej nauce w zakresie prokreacji. Nauka ta jest skoncentrowana na wysoko specjalistycznej diagnostyce oraz na skuteczności leczenia. Przedmiotem badań w rozprawie będzie naprotechnologia w kontekście jej porównania z procedurami in vitro. Rozważania w rozprawie będą prowadzone na czterech płaszczyznach: medycznej, psychologicznej, społecznej i teologicznomoralnej, ponieważ trzeba uwzględnić specyfikę danego problemu. Celem niniejszej rozprawy będzie odpowiedź na pytanie: jaka jest ocena moralna naprotechnologii?

na studiach od roku 2011

Promotor: ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż

Otwarcie przewodu: 13.9.2013 00:00:00mgr lic. kan. Maria Sikora

Temat: Odkrywanie i realizacja tożsamości człowieka w nauczaniu Jana Pawła II i refleksji filozoficznej Leszka Kołakowskiego

Głównym celem pracy będzie ukazanie, jak według Jan Pawła II i Leszka Kołakowskiego człowiek może interpretować siebie, zwłaszcza swój sens i cel bytu. Zostaną rozpatrzone czynniki wpływające na świadomość bytu, szczególnie: rozumienie ograniczoności istnienia, przyjęcie określonej postawy życiowej lub poszukiwanie paradygmatu. Rozprawa również zanalizuje rolę prawdy dla człowieka. W zależności od jej pojmowania wygląda proces samorealizacji. Innym istotnym dla tematu zagadnieniem będzie koncepcja człowieka prezentowana przez komunizm, ponieważ system pojmował osobę ludzką przede wszystkim w kategoriach ekonomicznych i domagał się od wszystkich przyjęcia jego poglądu. Ponadto zostanie podjęta próba przedstawienia myśli postmodernistycznej, gdyż ma ona wpływ na współczesną kulturę.

na studiach od roku 2010

Promotor: ks. dr hab. Sławomir Zieliński

Otwarcie przewodu: 27.6.2013 00:00:00

Doktoraty złożone


BRAK DOKTORATÓW ZŁOŻONYCH DO RECENZJI (dotyczy uczestników studiów doktoranckich)


Doktoraty obronione (dokumentacja)


dr Monika Gwóźdź 25.10.2011 00:00:00

Temat: Biblijna idea przymierza w prawodawstwie małżeńskim Kościoła rzymskokatolickiego i Kościołów ewangelickich. Studium porównawcze

W obu doktrynach uznaje się, iż w porządku Stworzenia mężczyzna i kobieta zostali powołani do budowania przymierza małżeńskiego. W ramach opracowania zaproponowanego tematu podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie czy tak, jak "wspólne" odwoływanie się do ekonomii Stworzenia zbliżyło ich stanowiska w kwestii nierozerwalności małżeństwa, tak „wspólne” odkrycie doniosłości Nowego i Wiecznego Przymierza przyniesie podobny skutek w kwestii jego sakramentalności. Przedmiotem analiz będą m.in. przepisy Kościoła katolickiego dotyczące Matrimonia mixta.

na studiach od roku 2009

Promotor: ks. dr hab. Andrzej Pastwa prof. UŚ

Otwarcie przewodu: 25.10.2011 00:00:00

Tekst rozprawy w wersji elektronicznej (.pdf)


Obrona odbyła się 15.9.2016 00:00:00.
Stopień naukowy doktora został nadany 16.9.2016 00:00:00.
Ocena: .dr Dawid Ledwoń 11.12.2012 00:00:00

Temat: Świadectwo Ojca w czwartej Ewangelii. Studium egzegetyczno-teologiczne

Zrealizowane w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/N/HS1/00985) studium w sposób kompleksowy prezentuje świadectwo Boga Ojca w czwartej Ewangelii i wskazuje na jego – niedostrzeganą dotąd w biblistyce – wiążącą rolę, zarówno w strukturze, jak i teologii tekstu. Wzmiankowane świadectwo nie stanowi bowiem jednego z wielu prezentowanych w Ewangelii Jana wątków, ale jest tematem, który je łączy, porządkuje i odnosi do Boga Ojca jako protagonisty dziejów zbawczych. Poprzedzające cztery rozdziały obszerne wprowadzenie zawiera prezentację stanu badań oraz przyjętą w rozprawie procedurę badawczą, która bazuje na podejściu synchronicznym w analizie tekstu biblijnego. Pierwszy rozdział dysertacji zawiera studium świadectwa Ojca w czwartej Ewangelii na tle Starego Testamentu. Dwa kolejne rozdziały przedstawiają szczegółową analizę perykop 5,31-47 oraz 19,31-37, w których wspomniane świadectwo wprawdzie jest obecne, ale tożsamość świadczącego pozostaje zakryta przed zbiorowym adresatem czwartej Ewangelii. Ostatni, czwarty rozdział rozprawy prezentuje z kolei miejsca występowania świadectwa Ojca w narracjach po zmartwychwstaniu Jezusa. Wydarzenie to stanowi najważniejsze świadectwo Ojca o Synu i kulminację procesu, w którym Bóg poprzez swoją mowę, Pisma oraz dzieła potwierdza wobec ludu tożsamość Chrystusa, objawiając również siebie. W przedstawionym świadectwie Ojca ma również udział umiłowany uczeń Jezusa i autor Ewangelii, którego świadectwo na mocy relacji z Synem, posiada tę samą wiarygodność, przynosząc wierzącym również tę samą duchową korzyść – życie wieczne.

na studiach od roku 2010

Promotor: ks. dr hab. Artur Malina prof. UŚ

Otwarcie przewodu: 11.12.2012 00:00:00

Tekst rozprawy w wersji elektronicznej (.pdf)


Obrona odbyła się 12.11.2015 00:00:00.
Stopień naukowy doktora został nadany 21.12.2015 00:00:00.
Ocena: .dr Anna Maliszewska 9.9.2011 00:00:00

Temat: Maryja w teologii Elizabeth A. Johnson

Celem pracy będzie przedstawienie postaci Maryi w teologii Elizabeth Johnson, amerykańskiej zakonnicy, która uważana jest za jedną z najważniejszych teolożek feministycznych oraz próba oceny tejże mariologii. Maryja w teologii Johnson przedstawiana jest przede wszystkim jako „siostra wszystkich wierzących”, członek wspólnoty Kościoła oraz „siostra wszystkich kobiet”, dzieląca z nimi swój los. Ważnym wątkiem w twórczości amerykańskiej teolożki jest ukazanie, że Maryja przez wieki przyjmowała boską cześć z powodu jednostronnie męskiego obrazu Boga.

na studiach od roku 2009

Promotor: ks. prof. dr hab. Jan Słomka

Otwarcie przewodu: 9.9.2011 00:00:00

Tekst rozprawy w wersji elektronicznej (.pdf)


Obrona odbyła się 29.1.2014 00:00:00.
Stopień naukowy doktora został nadany 29.1.2014 00:00:00.
Ocena: .

Doktoraty obronione poza tokiem studiów doktoranckich na WTL UŚ