Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

podziel się...Więcej WTL na Facebooku

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. A. Bartoszek: Zamiast 16.02 (czw.) o 11.30-13.00 konsultacje będą miały miejsce w środę 15.02 od 11.30-13.00 (w biurze dziekana)

ks. A. Malina: odwołane do 27.02.2017 (w tym czasie kontakt mailowy)

A. Maliszewska: z 2.03 na 24.02, godz. 11.30-13.00

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. R. Dappa: II termin egzaminu z prawa - 03.03. (piątek), godz. 8.30

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE

w najnowszym zeszycie [49,1 (2016)]:


Szymik, J.

Pasja chrześcijańskiego życia. Benedykt XVI – tropy teologiczne

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,1 (2016) s. 11-25

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Poprzez swoją wieloznaczność pojęcie „pasja” dobrze wyraża charakterystyczny dla chrześcijańskiej wiary, ale też antropologii i filozofii związek miłości z cierpieniem, pragnienia z wyrzeczeniem, życia ze śmiercią. Uniwersalizm chrześcijaństwa, jego modus vivendi, określany już w Nowym Testamencie, a potem przez Ojców Kościoła jako „droga”, jest przekroczeniem ekskluzywizmu poznawczych dróg starożytnej filozofii i gnozy. Prawda okazuje się dostępna nie przez oświecenie wybranych, lecz przez wolny wybór – zgodę na pasję. Na tym polega jej wyjątkowość, królewskość. Chrześcijanin jest zaproszony do współuczestnictwa w pasji życia przez współuczestnictwo w Pasji Chrystusa – Króla, jego cierpieniu i śmierci, gdyż te w istocie są uczestnictwem Boga w pasji człowieczeństwa. J. Ratzinger/Benedykt XVI przekonuje, że poznanie, miłość, wolność – największe egzystencjalne sprawy człowieka – dostępne są jedynie w pokornej zgodzie na to cierpienie. Ono je w doczesnym życiu umożliwia i jest poręką ich realności (prawdy).The Passion of Christian Life. Benedict XVI – The Theological Trail
Through its ambiguity, the term ‘passion’ clearly shows the relationship between love and suffering, desire and sacrifice, life and death, so characteristic not only for Christian faith but also anthropology and philosophy. Universalism of Christianity, its modus vivendi, described as early as in the New Testament, and then by the Church Fathers, as the ‘way’, is a contravention of the exclusivity of cognitive ways of ancient philosophy and gnosis. The truth turns out to be accessible not only through enlightenment of the chosen ones but through a free choice – a consent to passion. It shows its uniqueness and royalty. A Christian is invited to co-participate in the passion of life through co-participation in the Passion of Christ, the King, in His suffering and death, since these two are God’s participation in the passion of humanity. J. Ratzinger/Benedict XVI convinces that cognition, passion, freedom – the greatest existential issues of a man – are accessible only in humble consent to such suffering. It makes them happen in real life and constitutes a guarantee of their reality (truth).Maliszewska, A.

Małżeństwo obrazem Trójcy w katechezach papieża Franciszka

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,1 (2016) s. 26-40

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Analogia pomiędzy małżeństwem a Trójcą była rozwijana niemal od samych początków chrześcijańskiej myśli teologicznej, choć nie zawsze spotykała się z aprobatą, również wśród największych myślicieli (jak na przykład Augustyn czy Tomasz z Akwinu). Ta teologiczna tradycja jest kontynuowana przez papieża Franciszka, który w swoich katechezach o małżeństwie i rodzinie używa porównania małżeństwa do Trójcy Świętej. Podobieństwo to ma wyrażać się w zjednoczeniu małżonków na wzór jedności Osób Trójcy, ich otwarciu na innych (przede wszystkim na potomstwo) oraz we wzajemnym poszanowaniu: w absolutnej równości żony i męża przy zachowaniu ich specyficznej tożsamości jako kobiety i mężczyzny.Marriage as an image of the Trinity in the catecheses of pope Francis
An analogy between marriage and the Trinity was developed almost from the beginning of Christian theological thought, although it was not always accepted even by the greatest thinkers (as for example Augustine or Thomas Aquinas). This theological tradition is continued by pope Francis who uses the comparison of marriage t o t he Trinity. Similarity between marriage and the triune God should be expressed in unity, openness towards the others (mostly towards offspring) and mutual respect: in absolute equality of a wife and a husband and maintenance of their specific identity as a woman and a man.Kornas-Biela, D.

Świętego Jana Pawła II wizja rodziny

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,1 (2016) s. 41-57

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Artykuł syntetycznie ukazuje wielorakie zaangażowanie Jana Pawła II na rzecz rodziny. W pierwszej części przedstawia egzystencjalne korzenie zainteresowania sprawami rodziny Papieża z Polski oraz jego duszpasterską działalność. W dalszych częściach artykuł prezentuje główne nurty papieskiego nauczania na temat rodziny, które ukazuje ją jako wspólnotę życia i miłości, zbudowaną na nierozerwalnym małżeństwie, jako wspólnotę, której poszczególni członkowie powołani są do świętości i tę świętość, właśnie dzięki życiu rodzinnemu, mogą osiągnąć.Saint John Paul II ’s Vision of the Family
The article synthetically presents multiple involvement of John Paul II in favour of the family. The first part of the article presents existential roots of the Pope’s concern for the family and his pastoral activity. In the further parts the article discusses the most important topics in the papal teaching about the family. The Pope describes the family as a community of life and love, built on the indissoluble marriage, as a community whose particular members are called to sanctity and this sanctity can be achieved especially thanks to the family life.Sawa, P.

Nauczanie papieża Franciszka o rodzinie w kontekście jej powołania do ewangelizacji i wychowania

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,1 (2016) s. 58-78

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

W nauczaniu papieża Franciszka szczególne miejsce zajmuje refleksja nad rolą rodziny w procesie ewangelizacji i formacji wiary. Punktem wyjścia jest tutaj właściwa antropologia (komplementarność kobiety i mężczyzny, odpowiednie role w rodzinie) oraz teologiczne podstawy (doświadczenie Boga, rodzina zakorzeniona w łasce sakramentu małżeństwa).
Świadomość tego fundamentu jest niezbędna w kontekście trudności i zagrożeń dotykających współczesne rodziny. Wśród tych negatywnych wpływów należy widzieć przede wszystkim konsumizm, materializm, bezbożny styl życia, współczesne bożki, problemy społeczne i ekonomiczne, jak również ideologie uderzające w rodzinę i wpływające na społeczny kształt rzeczywistości.
W takiej perspektywie tym bardziej konieczne staje się wyeksponowanie zasadniczych zadań stojących przed rodziną. Rodzina jest więc szkołą człowieczeństwa, życia duchowego i eklezjalnego, życia społecznego i ewangelizacji W realizacji tego szerokiego posłannictwa rodzina powinna mieć wielowymiarowe wsparcie od całego Kościoła, w szczególności od ruchów i stowarzyszeń katolickich.Pope Francis’ teaching about family in the context of its vocation to evangelization and upbringing
An issue which is of particular importance in the teaching of pope Francis is the reflection on the role of the family in the process of evangelization and the formation of faith. The starting point here is a proper anthropology (the complementarity of man and woman, the appropriate roles in the family) and theological foundations (the experience of God, family rooted in the grace of the sacrament of matrimony).
The awareness of this foundation is indispensable in the context of the difficulties and dangers affecting contemporary families. These negative influences include, above all, consumerism, materialism, a godless lifestyle, modern idols, social and economic problems, as well as ideologies attacking the family and affecting the social shape of reality.
From such a perspective, it becomes even more necessary to highlight the key challenges facing the family. It is therefore a school of humanity, spiritual and ecclesial life, social life and evangelization. The family should be supported in a multidimensional way by the whole Church in the implementation of this mission. Catholic movements and societies are especially helpful in this regard.Reginek, A.

Przekaz teologii małżeństwa w kościelnych pieśniach ślubnych

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,1 (2016) s. 79-96

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

W dawnych zbiorach śpiewów kościelnych na Górnym Śląsku można wyodrębnić pieśni związane z udzielaniem sakramentu małżeństwa. Są to nieliczne utwory, najczęściej specjalnie oznaczone jako pieśni przed ślubem i po ślubie. Teologiczny przekaz treści tych śpiewów dotyczy głównie jedności i nierozerwalności małżeńskiego przymierza. Przybierają one również formę śpiewanej modlitwy błagalnej o Bożą pomoc dla nowożeńców. Pod względem muzycznym omawiane utwory często korzystają z melodii zapożyczonych z innych popularnych pieśni w formie kontrafaktury, ale zdarzają się również melodie specjalnie skomponowane. Współcześnie wykonywane śpiewy i muzyka instrumentalna rozbrzmiewająca podczas udzielania sakramentu małżeństwa nie zawsze są kształtowane prawidłowo w duchu liturgicznym, nierzadko też mają miejsce zjawiska przenikania muzyki świeckiej do obrzędów kościelnych. Dlatego istnieje potrzeba nowej twórczości w tej dziedzinie śpiewów kościelnych, ściśle odnoszących się do sprawowanych ceremonii ślubnych.Theology of Marriage in The Church Wedding Songs
In the old church song repertoires in the Upper Silesia one may find a distinct group of songs connected with the celebration of the sacrament of matrimony. There are not many of them and they are usually labelled as songs before vows and after vows. The theological content of these songs generally concentrates on the topic of unity and indissolubility of the marital covenant. They also take the form of singing supplications for God’s help for the newlyweds. As far as the music is concerned, these songs often use melodies borrowed from other popular songs in the form of contrafactum, but there are also some melodies specially composed. Nowadays, the songs performed and instrumental music played at the celebration of the sacrament of matrimony are not always chosen in accordance with the spirit of liturgy; and often lay music permeates church ceremonies. This is why there is a need for new works in this field of church chant; a need for songs closely related to the wedding ceremonies.Celary, I.

Alter und Krankheit in der postmodernen Gesellschaft in der Lehre des Papstes Franziskus

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,1 (2016) s. 97-112

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Niniejszy artykuł, oparty na analizie nauczania papieża Franciszka na temat sytuacji ludzi starszych i chorych w społeczeństwie ponowoczesnym, przedstawia troskę papieża względem tych osób. Składa się z pięciu paragrafów. Pierwszy zawiera refleksje papieża na temat obaw współczesnych ludzi przed chorobą i starością. Drugi ukazuje jego przemyślenia na temat narastających dziś w społeczeństwach konsumpcyjnych kontrastów w traktowaniu osób zdrowych i chorych, a trzeci podaje jego ostrzeżenia przed lansowaniem w codziennym życiu tylko ludzi młodych i zdrowych. Paragrafy czwarty i piąty zawierają komentarz Franciszka, w którym przestrzega on przed wykluczeniem ludzi chorych i starych z codziennego życia i traktowaniem ich jak osób drugiej lub trzeciej kategorii.Old age and diseases in the postmodern society in the teaching of Pope Francis
The present article is based on the analysis of Pope Francis’ teaching on the situation of the elderly and ill people in the post – modern society. It presents the Pope’s concern for these people. The article consists of five sections. The first one contains the Pope’s reflections on the fear of diseases and old age. The second section shows his thoughts about increasing differences in treating healthy and sick people in the consumer societies. The third section presents the Pope’s warnings against promoting in everyday life only healthy and young people. The fourth and fifth section contain Pope Francis’ comment, in which he warns against excluding the elderly and sick people from everyday life and treating them as the second- or third- class people.Drożdż, A.

Dzisiejsze ataki na małżeństwo i rodzinę

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,1 (2016) s. 113-133

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Cechą spotykanej dziś antykultury są ataki na małżeństwo i rodzinę. Mają one charakter negacji rodziny i prób jej wielorakiej destrukcji. W artykule zostają przedstawione główne źródła tych destruktywnych oddziaływań. Treść pierwszego paragrafu ukazuje błędne filozofie człowieka i utopie niszczące rodzinę. Omówione są tu filozoficzne modele humanistyczne, w których można znaleźć uzasadnienia potrzeb właściwej formacji do odpowiedzialności w życiu osobistym i rodzinnym oraz filozoficzne modele pragmatyczne, które przeważnie nie zajmują się potrzebami życia rodzinnego i wprost nie zamierzają szkodzić jego rozwojowi. Drugi paragraf przedstawia ataki ma małżeństwo i rodzinę pod względem deformacji i manipulacji prawnej. Treścią trzeciego paragrafu są media. Media potrafią też wyrządzić poważną szkodę rodzinom, prezentując niewłaściwą, a nawet wypaczoną wizję życia, rodziny, religii i moralności. W przekazie informacji w jakiejkolwiek formie należy zawsze kierować się etyczną zasadą poszanowania prawdy i godności człowieka. W paragrafie czwartym autor przedstawia ataki na chrześcijańskie wychowanie. Są one częścią antypedagogiki. Są one też przejawem ataków na chrześcijaństwo, a w Polsce na rodzinę katolicką i wychowanie katolickie.Contemporary attacks on the institution of marriage and family
One of the features of the anticulture, which may be observed today, are attacks on marriage and family. Their point is to negate the institution of family and possibly destroy it. The article presents main sources of these destructive influences. The content of the first section shows some misleading philosophies of the human being and utopian ideas which are devastating the family. The article discusses philosophical humanistic models. They include justification of the need of a proper formation to responsibility in personal and family life. Philosophical pragmatic models are also presented. Mainly they do not concern the needs of family life and they do not try to hamper directly its development. The second paragraph describes the attacks on family and marriage focusing on deformation and legal manipulation. The content of the third paragraph are the media. They are also able to cause a serious harm to family by showing improper or even distorted vision of life, religion and morality. During the transmission of information it is needed to respect the truth and dignity of a human being. In the fourth paragraph the author presents the assaults on Christian upbringing. They are a part of the antipedagogy. They are also a manifestation of the attacks on Christianity. In Poland the same situation relates to the catholic family and upbringing.Olearczyk, T.

Rodzina w dobie przemian globalnych

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,1 (2016) s. 134-151

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Artykuł ukazuje wartość rodziny w dobie współczesnych przemian. Wśród tych przemian wymienia: masowe migracje, społeczne przyzwolenie na rozwody, odwlekanie decyzji o małżeństwie, powstawanie rodzin niepełnych, patchworkowych, hybrydowych, pojawianie się alternatywnych form życia małżeńskiego i rodzinnego. W tym kontekście Autorka podkreśla, że szczęśliwe i udane małżeństwo może być i dla wielu faktycznie jest jednym z najważniejszych celów życiowych. Zaś na bazie takiego małżeństwa można stworzyć dojrzałą rodzinę, w której możliwe jest harmonijne kształtowanie stosunków międzyludzkich i realizowanie poczucia wzajemnej bliskości.The Family in Times of Global Transformations
The article presents the value of the family in times of modern transformations. Among these transformations it mentions: mass migration, social acceptance of divorce, decisions to postpone marriage, formation of single-parent families, patchwork families, hybrid families, appearance of alternative forms of marriage and family life. In this context, the author emphasizes that a happy and successful marriage can be, and for many actually is, one of the most important life goals. What is more, such marriage can be a basis for the creation of a mature family, in which it is possible to form relationships harmoniously and live in a sense of mutual closeness.Świątkiewicz, W.

Aksjologiczne podstawy relacji międzypokoleniowych w rodzinie. Z badań socjologicznych na Słowacji

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,1 (2016) s. 152-168

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Obserwując kierunki przemian współczesnej kultury, widzimy, że rodzina podlega znaczącym przemianom i zaczyna tracić swoje uprzywilejowane miejsce w strukturach społecznych świata. Kultura współczesna bardziej stawia na jednostkę niż na rodzinę.
Jedną z najbardziej fundamentalnych wartości życia rodzinnego jest zaufanie, które konstruuje normatywne standardy relacji społecznych. Nasze badania pokazują, że rodzina na Słowacji jest skupiona emocjonalnie wokół matki.
Depozytariuszami zaufania społecznego są przede wszystkim kobiety. One są też strażnikami więzi międzypokoleniowych oraz powiernikami spraw trudnych. Kultura zaufania w rodzinie budowana jest wokół matki. Zaufanie ma twarz kobiety.Axiological basis of intergenerational relations in the family. Sociological studies in Slovakia
When changes affecting contemporary culture are taken into consideration, one may observe that the family undergoes significant transformations and is staring to lose its privileged place within the structures of the social world. The contemporary culture is willing to place its bets on an individual, rather than on the family.
One of the most basic values of the family life is trust, which constructs normative standards of social relations. Our research shows that Slovakian families are emotionally integrated by mothers.
When social relations in the generations of parents and children are considered, mothers are the most essential when it comes to forming trust-based relationships. Since mothers are granted the biggest capital of trust, the Slovak family is centered upon the figure of mother. Trust has woman’s face.Juroszek, W.

Rodzice w roli teściów w świetle teorii zadań rozwojowych Roberta Havighursta

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,1 (2016) s. 169-182

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

W niniejszym opracowaniu relacje rodziców z dorosłymi dziećmi i ich małżonkami analizowano w świetle teorii zadań rozwojowych R. Havighursta. Rodzice, których dzieci założyły własne rodziny, stają przed określonym zadaniem rozwojowym: nawiązania satysfakcjonującej relacji z dorosłymi dziećmi i ich małżonkami. Pozytywne rozwiązanie tego zadania daje satysfakcję i poczucie szczęścia, a negatywne skutkuje zniechęceniem, apatią, depresją. Źródła tego zadania to: zmiany fizyczne, oczekiwania (naciski) kulturowe oraz wartości, aspiracje jednostki.
Obecnie ślub dziecka jest jedyną ważną ceremonią zmieniającą status młodych ludzi. W artykule opisane zostały trudności, których doświadczają teściowie w przyjęciu tej roli. Podano wskazówki, których przestrzeganie ułatwia seniorom prawidłowe przyjęcie roli teściów. Ich przestrzeganie jest jednak ogromnie trudne we współczesnych realiach kultury Zachodu (postawa egocentryzmu, braku wdzięczności młodszego pokolenia wobec starzejących się rodziców, niska dzietność Europejczyków).Parents as Parents-in-Law in the Light of the Developmental Task Theory of Robert Havighurst
In the article the author analyses relations between parents and adult children in the light of the developmental task theory of Robert Havighurst. Parents of a child who founded his or her own family have a developmental task – to establish a good relation with the child and his or her spouse. Success in this field assures satisfaction, whereas lack of the success brings the contrary – frustration or even depression. The sources of this task are as follows: physical changes, cultural expectations (pressure), and values, individual aspirations.
It is emphasized that today wedding is the only ceremony changing the status of young people. The author specifies the difficulties experienced by the parents to fulfil the role of the parents-in-law. Some proposals to overcome these difficulties are presented. The author underlines, however, that the process may be difficult, especially in the Western culture characterized by egocentrism, the young generation’s lack of gratitude towards the ageing parents and low fertility rates of Europeans.Szymczyk, L.

Poradnictwo rodzinne jako forma wsparcia małżeństwa i rodziny

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,1 (2016) s. 183-197

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Osoby uwikłane w kryzysy i konflikty małżeńskie, rodzinne wymagają niejednokrotnie szczególnej pomocy. Dlatego też celem artykułu jest próba przedstawienia poradnictwa rodzinnego jako formy wsparcia małżeństwa i rodziny. Rozważania dotyczą charakterystyki wsparcia społecznego, poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego. Artykuł omawia także korzyści wynikające z korzystania z różnych form wsparcia, w tym także z poradnictwa rodzinnego, które funkcjonuje zarówno w instytucjach państwowych, jak i w kościelnych. W tekście zasygnalizowana została konieczność podejścia wielopłaszczyznowego zaangażowania specjalistów w procesie wsparcia małżeństwa i rodziny.Family counselling as a form of support for marriage and the family
People involved in crises and marital or family conflicts often require special assistance. Therefore, the aim of this article is an attempt to present family counselling as a form of support for marriage and the family. The characteristics of the social support, marriage and family counselling is considered. The article discusses the benefits of using various forms of support, including family counselling, which is supported by both state institutions and the church ones. It indicates the need for a multidimensional approach and involvement of the specialists in the process of supporting marriage and family.Kuźnik, M.

Szanse i ograniczenia modeli pracy asystenta rodziny

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,1 (2016) s. 198-211

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Artykuł dotyczy próby integracji podejść w pracy asystenta rodziny. Jako nowy zawód w opiece społecznej ma on pomagać rodzinom przezywającym trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych. Ostatnie lata praktyki w opiece społecznej wskazują jednak, że istnieje potrzeba systematyzacji i podjęcia refleksji nad modelami pracy stosowanymi w praktyce zawodowej asystenta. Refleksja ta winna obejmować między innymi rozstrzygnięcia kwestii: czy jest możliwy wybór najlepszego modelu pracy, czy raczej chodzi o integrowanie i dostosowywanie go do aktualnych warunków? W artykule znajduje się omówienie trzech podstawowych modeli pracy: tutoringu i interwencji kryzysowej oraz podejścia opartego na rozwiązaniu problemu.Family Assistant – Different Work Models with Their Opportunities and Limitations
The following article is an attempt to integrate different approaches to the Family Assistant’s work models. As a new job in the social care it is supposed to help the families which have a lot of problems with their care and educational duties. The Family Assistant’s practice shows that there is a necessity of the systematization and reflection on this kind of work. The article tries to answer the basic questions: is it possible to choose the best model of helping families? Or rather must the Family Assistant accommodate his type of work to the current conditions? The author reviews three basic models: tutoring, crisis intervention and solution focused brief therapy.Brudek, P. , Ciuła, G.

Specyfika religijnego systemu znaczeń osób będących i niebędących członkami Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre”. Analiza badań własnych

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,1 (2016) s. 212-225

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Artykuł dotyczy uwarunkowań rozwoju religijności. Jednym z czynników wzrostu religijnego jest udział w życiu wspólnot religijnych. Obecnie dużym zainteresowaniem katolików cieszy się ruch religijny Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre”. Z uwagi na fakt, iż jest to stosunkowo nowy ruch, w literaturze odnotowujemy brak badań, będących próbą empirycznej weryfikacji charakteru jego oddziaływań. Mając to na uwadze, zrealizowano projekt, którego celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy osoby należące do Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” odznaczają się wyższym poziomem religijności w porównaniu z osobami, które nie należą do tego ruchu religijnego. Przyjęto hipotezę dotyczącą istnienia różnic w zakresie religijności między osobami należącymi i nienależącymi do tego ruchu religijnego. Badaniami objęto 110 osób w wieku od 19 do 59 lat (M=38,55; SD=11,22). Pomiaru religijności respondentów dokonano przy użyciu Skali Religijnego Systemu Znaczeń D. Kroka. Uzyskane rezultaty pozwoliły na potwierdzenie sformułowanej hipotezy.The specificity of the religious meaning system of members and non-members of the Families Covenant Community „Mamre”. Analysis of One’s own research
The article concerns conditions for the development of religiousness. One of the factors in the religious growth is a participation in the life of religious communities. Currently the Families Covenant Community „Mamre” is a very popular religious group among Catholics. Due to the fact that it is a relatively new group, in the literature we note the lack of studies attempting to verify empirically the nature of its impact. Taking it into consideration, a project has been performed whose aim was to answer if people belonging to the Families Covenant Community „Mamre” have a higher religiousness level than those who do not belong to this religious group. The hypothesis concerning the existence of differences in religiousness between those belonging and not belonging to this movement has been assumed. The study involved 110 people aged from 19 to 59 years (M=38.55, SD =11.22). Measurement of the respondents’ religiousness was taken using the Religious Meaning System Scale by D. Krok. The results obtained allowed to confirm the formulated hypothesis.Wójtowicz, M.

Historia kierunku studiów nauki o rodzinie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,1 (2016) s. 226-236

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Nauki o rodzinie dopiero w 2011 roku uznane zostały za dyscyplinę naukową. Jako kierunek studiów wyższych mają jednak dłuższą historię. W Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Teologicznym, kształcenie na kierunku nauki o rodzinie cieszy się sporą popularnością. Propozycja dydaktyczna zawiera studia pierwszego i drugiego stopnia, a także studia podyplomowe. Kształceniu studentów towarzyszy intensywna praca naukowa. W artykule przybliżono zarówno dzieje kierunku nauki o rodzinie, prowadzonego w U Ś od 2009 roku, jak i działalność Katedry Nauk o Rodzinie. Przedstawione są także najbliższe perspektywy rozwoju w zakresie badań naukowych oraz oferty dydaktycznej.The History of Family Studies at the Faculty of Theology of the University of Silesia in Katowice
Only in 2011 were family studies acknowledged as a scientific discipline. However, as a field of study it has had a longer history. Studying this discipline at the Faculty of Theology of the University of Silesia in Katowice is quite popular. The didactic proposal includes undergraduate, graduate and postgraduate studies. The process of teaching is connected with an intensive scientific research. The article shows both the history of family studies in Katowice since 2009 and scientific activity of the Department of Family Studies. The forthcoming development perspectives of research and didactic offer are presented as well.Szewczyk, L.

Psychologiczne kompetencje głosiciela słowa Bożego

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,1 (2016) s. 237-250

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

Niniejsze opracowanie podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie o miejsce psychologii w dziele przepowiadania słowa Bożego. Najpierw analizowane jest zagadnienie elementów psychologii w formacji przyszłych głosicieli słowa Bożego. W opracowaniu zwrócona została również uwaga na potrzebę kształtowania kompetencji terapeutycznych u współczesnych homilistów (kaznodziejów) oraz na niebezpieczeństwo wystąpienia zjawiska psychologizmu. Dokonano również analizy wpływu psychologii na zagadnienie procesu tworzenia poszczególnych jednostek przepowiadania słowa Bożego, na ich treść i elementy formalne.
Zasadniczy wniosek płynący z opracowania zawiera się w stwierdzeniu, że psychologia i homiletyka powinny ze sobą współpracować i wzajemnie się uzupełniać.Psychological competences of a preacher of the Word of God
This article is an attempt to find an answer to the question of a place of psychology in the preaching the Word of God. Firstly, elements of psychology occurring in the formation of future preachers of the Word of God are analysed. The paper draws one’s attention to the need of formation of therapeutic competence among contemporary homilists (preachers) and a danger of the phenomenon of psychologism. What is more, it includes an analysis of the influence of psychology on the process of creation of specific units of preaching the Word of God, on their content and formal elements.
The major conclusion which can be drawn from the article is that psychology and homiletics should cooperate and be complementary for each other.Bartoszek, A.

Ksiądz prof. zw. dr hab. Henryk Krzysteczko – wierny powiernik rodzin

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,1 (2016) s. 7-10


 


półrocznik naukowy 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
ukazuje się od 1968 roku (wydawca: Księgarnia św. Jacka).

 

Rada Naukowa
o. prof. dr Edmund Kowalski (Accademia Alfonsiana, Rzym), ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM, Olsztyn), ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Myszor (UŚ, Katowice), ks. prof. zw. dr hab. Wincenty Myszor (UŚ, Katowice), ks. prof. dr hab. Józef Niewiadomski (Universität Innsbruck), ks. prof. zw. dr hab. Henryk Seweryniak (UKSW, Warszawa), prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (UŚ, Katowice)


Komitet Redakcyjny
Redaktor naczelny:
ks. dr hab. Jacek Kempa (UŚ, Katowice)
Zastępca redaktora naczelnego: ks. dr Wojciech Surmiak (UŚ, Katowice)
Sekretarz Redakcji: ks. dr Damian Bednarski (UŚ, Katowice)
Redaktor statystyczny: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar (UE, Katowice)
Redaktorzy tematyczni: ks. dr Maciej Basiuk (UŚ, Katowice), ks. dr Wojciech Surmiak (UŚ, Katowice)
Redaktor językowy (j. polski): mgr Izabela Skrobak (UŚ, Katowice)
Redaktor językowy (j. angielski): mgr M. Chiara Anna Burzyńska SSND (UŚ, Katowice)
 

 

Profil

Zgodnie z tytułem czasopisma publikowane są w nim prace z zakresu historii oraz teologii. Przy tym przedstawiana problematyka historyczna ograniczona jest do historii Śląska (nie tylko Kościoła na Śląsku) i losów ludności, która obecnie zamieszkuje tereny Śląska.
Obszar teologii ujmowany jest tu szeroko. Obejmuje on zarówno zwykły kanon dziedzin teologicznych, jak i wszelkie zagadnienia z pogranicza teologii i innych dyscyplin. W ten sposób promowane są badania interdyscyplinarne, dotyczące spotkania teologii z filozofią, naukami społecznymi, także naukami ścisłymi czy wreszcie, w szerszym pojęciu, z różnymi obszarami kultury.

 

Z historii czasopisma

Pierwszy numer Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych ukazał się w 1968 roku jako rocznik katowickiego środowiska teologicznego. W 1998 r. czasopismo stało się organem powołanego do życia Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, a po utworzeniu Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim – organem naukowym tegoż Wydziału. W 2002 roku rocznik został przekształcony w półrocznik.

Redaktorami naczelnymi byli: ks. Remigiusz Sobański (1968–1975), ks. Romuald Rak (1976–1980), ks. Wincenty Myszor (1981–1995), ks. Stefan Cichy (1996–1999), ks. Jerzy Myszor (2000–2010).

Wydawcą ŚSHT jest nieprzerwanie Księgarnia Świętego Jacka (www.ksj.pl).Informacje dla Autorów

 

1. Treść artykułu powinna odpowiadać profilowi pisma.


2. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 40 tysięcy znaków (ze spacjami).


3. Artykuł w języku obcym powinien być zaopatrzony w oświadczenie podpisane przez rodzimego użytkownika języka o weryfikacji filologicznej tekstu.


4. Prosimy o stosowanie się do zasad redakcji tekstu  przyjętych dla publikacji WTL UŚ.


5. Na początku tekstu powinien znaleźć się zapis zawierający imię i nazwisko autora, afiliację autora/tekstu do jednostki naukowej (jeśli jest możliwa i pożądana) oraz tytuł artykułu.


6. Do artykułu należy dołączyć abstrakt w języku polskim oraz jego odpowiednik w języku angielskim. (po uzgodnieniu z Redakcją wersja angielskojęzyczna abstraktu może być przygotowana przez redakcję). Abstrakt winien krótko wyjaśniać problem badawczy przedstawiany w artykule i ewentualnie wskazywać na rezultaty badań. Objętość: ok. 500 – 1000 znaków ze spacjami.


7. Należy również podać słowa kluczowe w językach polskim i angielskim oraz tytuł artykułu w języku angielskim.


8. Wszystkie materiały składane do druku powinny być złożone w Redakcji w postaci elektronicznej.

- przygotowany w formacie RTF (preferowany), DOC, DOCX lub ODT,
- nie powinien zawierać automatycznego podziału słów ani żadnego dodatkowego formatowania (style, nagłówki, rozstrzelenia tekstu),
- dopuszczalne są kursywa i pogrubienie, dostępne w edytorze tekstu (kursywą zaznaczamy tytuły prac w przypisach) oraz „indeks górny”, gdy konieczne jest zaznaczenie numeru wydania pracy.

Plik z tekstem należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Redakcji (ssht@us.edu.pl) albo dostarczyć na standardowym nośniku danych (pen-drive, CD).


9. W przypadku tekstów zawierających czcionki inne niż łacińskie lub specjalne formatowanie należy przedłożyć również podpisaną wersję drukowaną. Innym równoważnym rozwiązaniem – po akceptacji przez Redakcję – może się okazać dostarczenie przez autora pliku pdf, z zaimplementowanymi wszystkimi pożądanymi elementami.
Tekst w formie maszynopisu powinien być wydrukowany jednostronnie (czcionką Times New Roman, 12 pkt), bez podkreśleń i innych wyróżnień graficznych (np. tytułów wzmiankowanych prac i nazwisk autorów), z zachowaniem podwójnego odstępu między wierszami.


10. Autor po raz pierwszy publikujący na łamach SSHT przesyła notę biograficzną zawierającą: datę i miejsce urodzenia, ukończone studia i uzyskane stopnie naukowe, pełnione funkcje lub zajmowane stanowiska, wykaz ważniejszych publikacji, a także swój aktualny adres pocztowy i elektroniczny. Należy też zawiadamiać Redakcję o zmianach adresu email względnie adresu zamieszkania dla umożliwienia ewentualnych konsultacji.


11. Korekta autorska:

a. Etap recenzji:
Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji podlegają recenzji wewnętrznej i zewnętrznej. Szczegóły procedury recenzowania przedstawione są w odrębnej zakładce. W przypadku pozytywnych recenzji, sugerujących jednak korekty, teksty odsyłane są do autorów z prośbą o odpowiednie poprawki.

b. Etap redakcji:
Redakcja proponuje wysyłanie próbnych odbitek do korekty autorskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie pdf. Wysyłka następuje na adres email, z którego przesłano plik publikacji, względnie na inny, o ile został wyraźnie wskazany przez autora. Jeśli korespondencja drogą elektroniczną jest niemożliwa, teksty do korekty przesyłane są na adres pocztowy.
Korektę należy wykonać w ciągu tygodnia. Brak odpowiedzi w terminie jest uznawany za rezygnację Autora z prawa dokonania korekty.


12. Zapora „ghostwriting”. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi ochrony publikacji naukowych przed nadużyciami określanymi jako „ghostwriting” i „guest autorship” (definicje MNiSW brzmią odpowiednio: „Z »ghostwriting« mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z »guest authorship« [»honorary authorship«] mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.”) Redakcja SSHT podejmuje następujące kroki:

a) zobowiązuje autorów artykułów do ujawniania wkładu innych osób w powstanie publikacji, przez podanie danych dotyczących „ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji” (informacja MNiSW);
b) zobowiązuje autorów artykułów do ujawniania źródeł finansowania badań, które pozostają w związku ze zgłaszaną publikacją;
c) oświadcza, że informacje o wykrytych przypadkach nazwanych tu nierzetelnych działań będą przekazywane do stosownych instytucji naukowych i wydawniczych.


13. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian adiustacyjnych. Tekstów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.


PROCEDURA RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW


Do pobrania: formularz recenzji

1. Nadesłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez jego autora zgody na poddanie go opisanej poniżej procedurze.
2. Redaktor naczelny po konsultacji z redaktorami tematycznymi kwalifikuje do recenzji artykuł zgodny z profilem czasopisma, zaś decyzję o jego publikacji podejmuje na podstawie pisemnych opinii recenzentów.
3. Redaktor naczelny wybiera odpowiednich recenzentów. Przy ich wyborze może korzystać zarówno z pomocy redaktorów tematycznych czasopisma, jak i z pośrednictwa kierowników jednostek naukowych współpracujących z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Artykuły zawierające wyniki badań empirycznych przedstawia do oceny także redaktorowi statystycznemu.
4. Każdy artykuł recenzuje dwóch ekspertów w zakresie jego problematyki, niezatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim i nieznajdujących się w relacji służbowej bądź osobistej z autorem ocenianego tekstu. Recenzenci – analogicznie niezależni od siebie – są wybierani spośród specjalistów posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego albo równoważne kwalifikacje w przypadku ich zatrudnienia w instytucjach zagranicznych. Dla sporządzenia recenzji artykułu wymagającego u oceniającego szczególnie wąskiej specjalizacji może być wybrany ekspert ze stopniem naukowym doktora.
5. Recenzje sporządzane są nieodpłatnie (na podstawie warunków określonych w odrębnych umowach między Dziekanem Wydziału Teologicznego a kierownikami jednostek naukowych współpracujących z Wydziałem) lub odpłatnie (na podstawie umowy o dzieło).
6. W procedurze jest zachowana zasady poufności i obustronnej anonimowości zgodnie z wymaganiami tzw. podwójnie ślepej recenzji. Redaktor naczelny udostępnia autorom wyłącznie treść recenzji w części uzasadniającej jego decyzję o publikacji, natomiast całość związanych z procedurą materiałów z danymi personalnymi jest przechowywana w Redakcji czasopisma. Zbiorcza lista recenzentów publikowana jest raz w roku w wydrukowanym numerze czasopisma oraz na jego stronie internetowej.
7. Również niewymienione w powyższych punktach elementy procedury recenzowania są zgodne z zaleceniami Zespołu do Spraw Etyki w Nauce w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawionymi w opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.


- tomów 48/1 i 48/2 (2015)

ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr hab. Wojciech Frątczak (UMK), ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO), ks. dr hab. prof. UO Konrad Glombik (UO), o. prof. zw. dr hab. Andrzej Sebastian Jasiński OFM (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr hab. Krystian Kałuża (UO), ks. dr hab. Dariusz Klejnowski-Różycki (UO), ks. dr hab. prof. UO Jan Kochel (UO), ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki (UMK), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. dr hab. Tadeusz Lewandowski (UMK), ks. dr hab. prof. UO Marek Lis (UO), ks. dr hab. Hubert Łysy (UO), ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Morciniec (UO), ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Mróz (UMK), o. dr hab. prof. UMK Mieczysław Paczkowski OFM (UMK), ks. prof. dr hab. Zdzisław Pawłowski (UMK), ks. prof. zw. dr hab. Jan Perszon (UMK), ks. dr hab. prof. UO Joachim Piecuch (UO), ks. dr hab. prof. UO Grzegorz Poźniak (UO), ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), ks. dr hab. Janusz Szulist (UMK), ks. dr hab. Zbigniew Wanat (UMK), ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO), prof. zw. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. dr hab. Franciszek Wolnik (UO), ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski (UMK), ks. dr hab. Zbigniew Zarembski (UMK)

- tomów 47/1 i 47/2 (2014)

dr Magdalena Bieniak-Nowak (UW), dr hab. Beata Bilicka (UMK), ks. dr Wacław Borek (UO), prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFM Cap (KUL), ks. dr hab. Wojciech Frątczak (UMK), ks. dr Marek Grygiel TChr (KUL), ks. dr hab. Dariusz Iwański (UMK), ks. Dariusz Klejnowski-Różycki (UO), ks. dr hab. Dariusz Krok (UO), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki (PWTW), dr Marcin Kuczok (UŚ), ks. dr hab. Jarosław M. Lipniak (PWT), ks. dr hab. Hubert Łysy (UO), ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec (UO), o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Zdzisław Pawłowski (UMK), ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK), dr Magdalena Płotka (UKSW), ks. dr Marek Porwolik (UKSW), o. dr Mateusz Przanowski (UKSW), ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), ks. dr hab. Piotr Roszak (UMK), ks. prof. UKSW dr hab. Piotr Ryguła (UKSW), ks. dr Roman Tomanek (UKSW), ks. prof. UO dr hab. Dariusz Walencik (UO), ks. prof. dr hab. Norbert Widok (UO), dr Urszula Wieczorek (UŚ), ks. prof. zw. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. dr hab. Franciszek Wolnik (UO), dr Michał Wyrostkiewicz (KUL), ks. prof. UMK dr hab. Dariusz Zagórski (UMK), ks. dr hab. Zbigniew Zarembski (UMK), ks. dr Brunon Zgraja (UO), ks. dr hab. Krystian Ziaja (UO)

- tomów 46/1 i 46/2 (2013)

ks. prof. UO dr hab. Andrzej Anderwald (UO), o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap (KUL), ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz (UMK), ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO), ks. dr hab. Konrad Glombik (UO), ks. dr Piotr Górecki (UO), ks. dr Marek Grygiel TChr (KUL), o. prof. zw. dr hab. Andrzej S. Jasiński OFM (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. prof. UMK dr hab. Dariusz Kotecki (UMK), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. dr hab. Piotr Łabuda (UPJPII), ks. dr hab. Wiesław Łużyński (UMK), ks. prof. dr hab. Józef Mikołajec (UO), ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO), ks. dr Rudolf Nieszwiec (UO), o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski OFM (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Zdzisław Pawlak (UMK), ks. prof. UMK dr hab. Zdzisław Pawłowski (UMK), ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK), ks. dr hab. Paweł Podeszwa (UAM), ks. dr hab. Rajmund Porada (UO), ks. prof. zw. dr hab. Mariusz Rosik (PWT Wrocław), ks. dr Mariusz Szmajdziński (WSD Łowicz), ks. dr hab. Zbigniew Wanat (UMK), ks. prof. UO dr hab. Norbert Widok (UO), ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza (UO), ks. prof. UO dr hab. Marcin Worbs (UO), ks. dr hab. Krystian Ziaja (UO)

 

- tomów 45/1 i 45/2 (2012)

ks. prof. UO dr hab. Andrzej Aderwald (UO), ks. dr Jan Cichoń (UO), ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr hab. Wojciech Frątczak (UMK), ks. dr hab. Konrad Glombik (UO), o. prof. zw. dr hab. Andrzej S. Jasiński OFM (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr Grzegorz Kadzioch (UO), bp prof. zw. dr hab. Jan Kopiec (UO), ks. dr Wiesław Kraiński (UMK), ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Kręcidło (UKSW), ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński (UMK), ks. dr hab. Wiesław Łużyński (UMK), ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja (UO), ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO), ks. dr Rudolf Nieszwiec (UO), o. prof. UMK dr hab. Mieczysław Paczkowski OFM (UMK), ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK), ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), o. prof. dr hab. Zygfryd B. Smolka OFM (UO), prof. dr hab. Marian Szarmach (UMK), ks. prof. UO dr hab. Norbert Widok (UO), prof. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. prof. UO dr hab. Franciszek Wolnik (UO), ks. prof. dr hab. Kazimierz Wolsza (UO), ks. prof. UO dr hab. Marcin Worbs (UO), ks. prof. UMK dr hab. Dariusz Zagórski (UMK),

 

- tomów 44/1 i 44/2 (2011)

ks. dr Wacław Borek (UO), ks. prof. UO dr hab. Radosław Chałupniak (UO), o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk (KUL JPII), ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr Albert Glaeser (UO), ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO), ks. dr hab. Konrad Glombik (UO), o. prof. zw. dr hab. Andrzej Jasiński (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr Grzegorz Kadzioch (UO), ks. prof. KUL dr hab. Krzysztof Kaucha (KUL JPII), bp prof. zw. dr hab. Jan Kopiec (UO), ks. dr hab. Jerzy Kostorz (UO), ks. prof. UMK dr hab. Dariusz Kotecki (UMK), ks. dr hab. Dariusz Krok (UO), ks. dr Hubert Łysy (UO), ks. prof. UO dr hab. Erwin Mateja (UO), ks. prof. UO dr hab. Józef Mikołajec (UO), ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec (UO), ks. dr Rudolf Nieszwiec (UO), ks. prof. UO dr hab. Joachim Piecuch (UO), ks. dr hab. Rajmund Porada (UO), ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), o. prof. dr hab. Bonawentura Smolka (UO), ks. prof. zw. dr hab. Helmut Sobeczko (UO), ks. dr hab. Marek Uglorz (ChAT), ks. prof. UO dr hab. Józef Urban (UO), ks. prof. UO dr hab. Norbert Widok (UO), prof. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. prof. UO dr hab. Franciszek Wolnik (UO), ks. dr hab. Marcin Worbs (UO), ks. dr hab. Krystian Ziaja (UO)

 

- tomów 43/1 i 43/2 (2010)

ks. dr hab. Andrzej Anderwald (UO), ks. dr Wacław Borek (UO), ks. dr hab. Józef Budniak (prof. UŚ), ks. dr Jan Cichoń (UO), o. dr hab. Andrzej Derdziuk (prof. KUL), ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Dola (UO), ks. dr hab. Konrad Glombik (UO), ks. prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła (UO), ks. dr Antoni Kaltbach (UO), ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor (UŚ), ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor (UŚ), ks. prof. UO dr hab. Rudolf Nieszwiec (UO), ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej (UO), ks. prof. UO dr hab. Józef Urban (UO), ks. prof. UO dr hab. Norbert Widok (UO), prof. dr hab. Krystian Wojaczek (UO), ks. dr hab. Marcin Worbs (UO).
Adres Redakcji:

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne
ul. Jordana 18
40-043 Katowice

E-mail: ssht@us.edu.plwyszukaj:


Licencja Creative Commons
Utwory zamieszczone w niniejszej bazie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.


Najnowsze numery w wersji drukowanej można zakupić w sklepie internetowym Księgarni Świętego Jacka.


Z wydania elektronicznego można korzystać przeglądając poszczególne numery lub korzystając z wyszukiwarki (docelowo opracowane zostaną także opisy za pomocą słów kluczowych i odpowiedni indeks rzeczowy). Dostępny jest także indeks autorów. Uwaga: baza danych nie obejmuje recenzji, sprawozdań etc., a jedynie artykuły. Baza zawiera obcojęzyczne summaria artykułów.

 


Czasopismo jest indeksowane w bazach elektronicznych:
CEEOL – baza pełnotekstowa
BazHUM – baza bibliograficzna (bazhum.pl) oraz baza pełnotekstowa (bazhum.muzhp.pl)
PBN – baza bibliograficznaLista najczęściej czytanych artykułów


1   (odsłon: 7091):   Myszor, W., Ewangelia Marii Magdaleny. Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz ==>> 44,1 (2011), s. 207-220.
2   (odsłon: 7009):   Szwajcok, A., Aksjologiczne aspekty wychowania ==>> 35,2 (2002), s. 343-348.
3   (odsłon: 5084):   Heszen-Niejodek, I., Jakość życia w badaniach psychologicznych ==>> 29 (1996), s. 251-255.
4   (odsłon: 4443):   Myszor, W., Apokalipsa Piotra (Nag Hammadi Codex VII,3, P. 70,13-84,14). Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz ==>> 31 (1998), s. 315-329.
5   (odsłon: 4376):   Panek, M., Koncepcja człowieka w teologii Gabriela Marcela ==>> 33 (2000), s. 191-199.
6   (odsłon: 3439):   Pindel, R., Nowa retoryka w ujęciu Chaima Perelmana oraz Lucie Olbrechts-Tyteca w kontekście badania tekstu biblijnego ==>> 36,2 (2003), s. 414-436.
7   (odsłon: 3104):   Bombik, M., Filozoficzne pojęcia śmierci ==>> 40,2 (2007), s. 441-449.
8   (odsłon: 3093):   Kania, W., Principia Ethica de G. E. Moore y los comienzos de la ética analítica ==>> 39,2 (2006), s. 347-359.
9   (odsłon: 3088):   Myszor, W., Apokryf Jana (Wstęp i tłumaczenie z koptyjskiego wersji z NHC II, 1) ==>> 35,1 (2002), s. 73-89.
10   (odsłon: 2991):   Myszor, J., Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL. Suplement ==>> 41,1 (2008), s. 137-176.
11   (odsłon: 2900):   Janczewski, Z., Dyscyplina postna w Kościele od Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku ==>> 32 (1999), s. 171-182.
12   (odsłon: 2838):   Tyszkiewicz, L., Ochrona życia ludzkiego w prawie karnym i naukach penalnych ==>> 29 (1996), s. 240-245.
13   (odsłon: 2816):   Bartoszek, A., Moralne aspekty "jakości życia" w opiece paliatywnej ==>> 35,2 (2002), s. 309-330.
14   (odsłon: 2809):   Maroń, F., Rozwój sieci parafialnej w diecezji katowickiej aż do końca XV w. ==>> 2 (1969), s. 101-167.
15   (odsłon: 2653):   Krętosz, J., Józefiński proces budowy Kościoła państwowego na terenie monarchii habsburskiej w okresie rządów cesarza Józefa II (1780-1790) ==>> 29 (1996), s. 40-67.
16   (odsłon: 2527):   Bartoszek, A., "Spór o człowieka" a praktyka transplantacji. Na marginesie książki Marii Nowackiej Etyka a transplantacje ==>> 37,1 (2004), s. 116-127.
17   (odsłon: 2508):   Wójcik, Z.K., Udział księży diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w działalności podziemia antykomunistycznego w latach 1944-1956. Przyczyny - fakty - represje ==>> 36,1 (2003), s. 217-234.
18   (odsłon: 2491):   Kania, W., El significado de lo correcto según W. D. Ross ==>> 38,S (2005), s. 143-156.
19   (odsłon: 2448):   Ślebarska, K., Praca jako wartość wobec problemu bezrobocia ==>> 38,2 (2005), s. 439-448.
20   (odsłon: 2374):   Woleński, J., Wolność, determinizm, indeterminizm, odpowiedzialność ==>> 29 (1996), s. 176-179.
21   (odsłon: 2354):   Krętosz, J., Duchowieństwo archidiecezji lwowskiej na terenie diecezji katowickiej po 1945 r. ==>> 37,2 (2004), s. 200-216.
22   (odsłon: 2273):   Sobański, R., Prawo i moralność ==>> 32 (1999), s. 159-170.
23   (odsłon: 2201):   Herman, Z., Jakość życia z punktu widzenia medycznego ==>> 29 (1996), s. 227-230.
24   (odsłon: 2140):   Reginek, A., Pasja chorałowa w odnowionej liturgii ==>> 14 (1981), s. 261-298.
25   (odsłon: 2102):   Janczewski, Z., Prace i uchwały II Polskiego Synodu Plenarnego ==>> 34 (2001), s. 249-258.
26   (odsłon: 1971):   Szewczyk, L., Perswazja językowa w wybranych homiliach kapłanów archidiecezji katowickiej ==>> 35,2 (2002), s. 359-376.
27   (odsłon: 1884):   Nowak, A.J., Człowiek - istota religijna. Aspekt psychologiczny ==>> 18 (1985), s. 203-208.
28   (odsłon: 1851):   Kiedzik, M., Polski przekład ekumeniczny Nowego Testamentu z języków oryginalnych - główne założenia i zmiany w brzmieniu przekładu oraz ich podstawy ==>> 41,1 (2008), s. 188-196.
29   (odsłon: 1836):   Myszor, W., Pierwsza i druga Apokalipsa Jakuba z V kodeksu z Nag Hammadi ==>> 33 (2000), s. 57-76.
30   (odsłon: 1834):   Małachowska, E., Sekty i związki wyznaniowe działające na terenie katowickiej części Województwa Śląsko-Dąbrowskiego w latach 1945-1950 ==>> 41,1 (2008), s. 96-118.
31   (odsłon: 1823):   Uglorz, M., Alberta Schweitzera etyka czci dla życia ==>> 29 (1996), s. 246-250.
32   (odsłon: 1774):   Swoboda, A., Aspekty teologiczne małżeństwa i dziewictwa w pismach św. Augustyna ==>> 37,2 (2004), s. 139-157.
33   (odsłon: 1710):   Hudek, W., Z dziejów procesji dnia zadusznego w Polsce ==>> 36,1 (2003), s. 137-156.
34   (odsłon: 1599):   Nakonieczny, R., Chrystologiczny tytuł ΣοφίΑ Θεου w "Komentarzu do Ewangelii św. Jana" Orygenesa ==>> 30 (1997), s. 232-240.
35   (odsłon: 1586):   Myszor, W., Tysiąc lat panowania Chrystusa na ziemi. Millenaryzm w ujęciu Ireneusza z Lyonu (Adversus haereses V,30,4-36,3) ==>> 33 (2000), s. 5-24.
36   (odsłon: 1548):   Palimąka, A., Zmiany w sytuacji prawnej Żydów na ziemiach zaboru rosyjskiego w pierwszej połowie XIX wieku (do 1862 r.) ==>> 42,1 (2009), s. 120-136.
37   (odsłon: 1519):   Myszor, J., Orędzie biskupów polskich do niemieckich z 18 XI 1965 r. - z perspektywy czasu ==>> 39,1 (2006), s. 172-177.
38   (odsłon: 1484):   Jezierska, E., Cechy polskiego stylu biblijnego (i język inkluzywny) ==>> 41,1 (2008), s. 214-219.
39   (odsłon: 1479):   Ślebarska, K., Kontakty międzyludzkie w obliczu utrwalonych stereotypów (na przykładzie Polski i Niemiec) ==>> 40,1 (2007), s. 131-140.
40   (odsłon: 1476):   Przygoda, W., Teologia cierpienia i choroby ==>> 33 (2000), s. 257-266.
41   (odsłon: 1468):   Kumor, B., Prymas Kościoła katolickiego w Polsce. Znaczenie i rola w dziejach Polski ==>> 16 (1983), s. 157-169.
42   (odsłon: 1460):   Korzan, K., Nadużycie prawa jako środek obrony i źródło kreowania akcji zaczepnych ==>> 34 (2001), s. 97-108.
43   (odsłon: 1450):   Konieczny, J., Pochodzenie oraz dzieciństwo sługi bożego kard. Augusta Hlonda ==>> 33 (2000), s. 356-365.
44   (odsłon: 1443):   Ignatowski, G., Katechizm rzymski Soboru Trydenckiego a współczesne dokumenty Kościoła katolickiego na temat Żydów i judaizmu ==>> 38,1 (2005), s. 81-89.
45   (odsłon: 1424):   Dadaczyński, J., Pojęcie nieskończoności w matematyce ==>> 35,2 (2002), s. 265-270.
46   (odsłon: 1410):   Trzcielińska-Polus, A., Polska Misja Katolicka w Niemczech - jej rola w integracji środowiska polskiego ==>> 37,1 (2004), s. 22-30.
47   (odsłon: 1404):   Szymonik, M., Ideał nauczyciela w traktacie De magistro św. Tomasza z Akwinu ==>> 38,1 (2005), s. 152-162.
48   (odsłon: 1400):   Ślebarska, K., Problem bezrobocia w obliczu masowej emigracji zarobkowej ==>> 42,1 (2009), s. 147-156.
49   (odsłon: 1389):   Kiedos, J., Zakony i zgromadzenia zakonne w diecezji katowickiej do roku 1992 ==>> 29 (1996), s. 303-316.
50   (odsłon: 1334):   Krzysteczko, H., Duszpasterstwo chorych psychicznie ==>> 33 (2000), s. 286-297.
51   (odsłon: 1321):   Worach, W., Etyka na śladach innego. Transcendencja Boga w filozofii Emmanuela Lévinasa ==>> 38,2 (2005), s. 380-396.
52   (odsłon: 1320):   Drożdż, A., Powinność moralna ==>> 43,2 (2010), s. 302-316.
53   (odsłon: 1310):   Kozyra, J., Najnowszy przekład Listu św. Jakuba w Biblii paulistów w świetle innych tłumaczeń biblijnych ==>> 41,1 (2008), s. 197-213.
54   (odsłon: 1306):   Gwóźdź, H., Udział duchowieństwa śląskiego w akcji plebiscytowej i powstaniach (1919-1921) ==>> 15 (1982), s. 171-230.
55   (odsłon: 1292):   Suchoń, A., Cierpliwa wytrwałość jako dar bezinteresownej miłości świadczonej nieuleczalnie chorym ==>> 33 (2000), s. 323-334.
56   (odsłon: 1279):   Krętosz, J., Księgozbiory kościelne na terenie lwowskiej archidiecezji obrządku łacińskiego na przełomie XVIII/XIX w. ==>> 40,2 (2007), s. 405-421.
57   (odsłon: 1254):   Neumann, J., Człowiek i jego godność w encyklikach społecznych Jana Pawła II ==>> 36,1 (2003), s. 34-44.
58   (odsłon: 1253):   Leszczyński, G., Pojęcie "bonum coniugum" w prawie małżeńskim Kościoła ==>> 36,1 (2003), s. 101-115.
59   (odsłon: 1252):   Małecki, Z., Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej. Egzegeza w Qumran ==>> 36,2 (2003), s. 360-366.
60   (odsłon: 1246):   Maroń, F., Kościół na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XVII wieku ==>> 12 (1979), s. 209-263.
61   (odsłon: 1245):   Piwowarczyk, P., Mistycyzm żydowski a gnostycyzm w późnej starożytności ==>> 39,2 (2006), s. 282-303.
62   (odsłon: 1223):   Fojcik, A., Wpływ rodziny na przekonania moralne młodzieży ==>> 33 (2000), s. 335-346.
63   (odsłon: 1222):   Strzelczyk, G., Tomasza Węcławskiego "Uniwersum wczesnych chrześcijan". Uwagi krytyczne ==>> 42,1 (2009), s. 171-180.
64   (odsłon: 1218):   Grzesica, J., Moralne zło antykoncepcji w świetle nauki Kościoła ==>> 32 (1999), s. 305-313.
65   (odsłon: 1202):   Rak, R., Chrześcijańska postawa wobec cierpienia ==>> 33 (2000), s. 267-272.
66   (odsłon: 1199):   Kozyra, J., Jezus Chrystus kamieniem węgielnym albo głowicą węgła oraz głową w Nowym Testamencie ==>> 33 (2000), s. 77-103.
67   (odsłon: 1194):   Wilk, J., „Przeprowadzanie przez ogień” - ofiara z dzieci w czasach Starego Testamentu ==>> 44,1 (2011), s. 5-15.
68   (odsłon: 1172):   Wójciak, T., Jan Paweł II - nauczyciel i pedagog ==>> 32 (1999), s. 293-303.
69   (odsłon: 1170):   Kempa, J., Die Satisfaktionstheorie Anselms von Canterbury in der nachkonziliaren polnischen theologischen Literatur ==>> 38,S (2005), s. 94-107.
70   (odsłon: 1124):   Szewczyk, L., Homilia jako miejsce zastosowania zasad retoryki. Nowe poszukiwanie wzajemnych relacji ==>> 36,1 (2003), s. 127-136.
71   (odsłon: 1118):   Jasiewicz, A., Św. Jan Klimak O wyrzeczeniu się świata (Scala paradisi. Gradus Primus. De abdicatione ritae saecularis. Patrologia graeca 88, 632-644) ==>> 44,1 (2011), s. 198-206.
72   (odsłon: 1099):   Cichy, S., Bibliografia profesorów i wykładowców Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach do końca 1995 roku ==>> 29 (1996), s. 354-422.
73   (odsłon: 1092):   Kloskowski, K., Zagadnienie ewolucji człowieka. Współczesne koncepcje antropogenezy ==>> 29 (1996), s. 235-239.
74   (odsłon: 1077):   Kempa, J., Konsequenzen der Unterscheidung zwischen der Christologie "von oben" und der Christologie "von unten" in der Soteriologie ==>> 35,1 (2002), s. 26-42.
75   (odsłon: 1072):   Ślipko, T., Kara śmierci w encyklice "Evangelium vitae" i w etyce filozoficznej ==>> 29 (1996), s. 271-278.
76   (odsłon: 1068):   Maroń, F., Proces kształtowania się wschodniej granicy biskupstwa wrocławskiego na tle wydarzeń politycznych przełomu XVIII i XIX wieku. Przyczynek do genezy ustaleń bulli "De salute animarum" ==>> 4 (1971), s. 187-248.
77   (odsłon: 1057):   Tronina, A., Stulecie Papieskiej Komisji Biblijnej ==>> 36,2 (2003), s. 317-328.
78   (odsłon: 1051):   Bartnicki, R., Ewangelia dziecięctwa Jezusa w aspekcie kerygmatycznym ==>> 13 (1980), s. 203-231.
79   (odsłon: 1046):   Krzysteczko, H., Koncepcja kontaktu pomocnego według C. Rogersa i możliwość jej zastosowania w duszpasterstwie ==>> 12 (1979), s. 167-196.
80   (odsłon: 1042):   Lemański, J., Pięcioksiąg. Próba syntezy współczesnych badań ==>> 38,1 (2005), s. 15-28.
81   (odsłon: 1027):   Mrukwa, J., Wkład Ignacego Felbigera w reformę szkolnictwa podstawowego w drugiej połowie XVIII w. ==>> 13 (1980), s. 329-339.
82   (odsłon: 1023):   Olszar, H., Udział duchowieństwa śląskiego w życiu narodowym i politycznym II Rzeczypospolitej ==>> 32 (1999), s. 105-135.
83   (odsłon: 1023):   Myszor, W., Chrześcijanie wobec świata. Problem wojny i pokoju w pierwotnym chrześcijaństwie ==>> 16 (1983), s. 249-258.
84   (odsłon: 1011):   Krzysteczko, H., Znaczenie psychologii dla teologii pastoralnej ==>> 32 (1999), s. 315-327.
85   (odsłon: 1010):   Kukołowicz, T., Chory w domu i opieka nad nim ==>> 12 (1979), s. 57-60.
86   (odsłon: 1005):   Kupny, J., Zasady ładu społecznego i gospodarczego w świetle nauczania Kościoła ==>> 36,1 (2003), s. 45-55.
87   (odsłon: 1004):   Piwowarski, W., Socjalizacja religijna w społeczeństwie rozwiniętym ==>> 13 (1980), s. 25-42.
88   (odsłon: 1003):   Czaplicki, B., Jezuici w Rosji na początku XX w. ==>> 39,1 (2006), s. 136-164.
89   (odsłon: 1000):   Sieg, J., Problemy cywilizacji wolnego czasu ==>> 3 (1970), s. 93-104.
90   (odsłon: 993):   Reginek, A., Recepcja religijnych pieśni Franciszka Karpińskiego w wybranych zbiorach ewangelickich ==>> 35,2 (2002), s. 417-425.
91   (odsłon: 987):   Myszor, J., Okoliczności "wyboru" ks. Filipa Bednorza na wikariusza kapitulnego w diecezji katowickiej w listopadzie 1952 roku. Edycja źródeł ==>> 42,1 (2009), s. 209-226.
92   (odsłon: 978):   Pastwa, A., Personalistyczna struktura małżeństwa kanonicznego w nauczaniu papieża Jana Pawła II ==>> 34 (2001), s. 184-193.
93   (odsłon: 976):   Nocoń, A., Dzieje ustanowienia św. Jacka głównym patronem Polski ==>> 40,1 (2007), s. 97-113.
94   (odsłon: 965):   Rosik, M., Uzdrowienie trędowatego (Mk 1, 40-45) na tle tradycji judaistycznej ==>> 38,1 (2005), s. 53-62.
95   (odsłon: 954):   Mycek, S., Podstawowe zasady chrześcijaństwa według Josepha Ratzingera - Benedykta XVI ==>> 42,2 (2009), s. 113-128.
96   (odsłon: 933):   Łysik, S., Polskie metryki z parafii Kopienica z lat 1607-1611 ==>> 3 (1970), s. 205-242.© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice